Остані записи

Остані відгуки

  June 2024
  M T W T F S S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

  Архів

  Положення

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Міністерства захисту

  довкілля та природних ресурсів України

  від 31.08.2020 № 87

  ( у редакції наказу Міндовкілля

  16 квітня 2021 року  №  250) 

   

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

  «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»

  (нова редакція)

  2021

   

   

  1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Національний природний парк «Білобережжя Святослава»
  (далі – Парк) створений відповідно до Указу Президента України
  від 16 грудня 2009 року № 1056 «Про створення національного природного парку «Білобережжя Святослава», є територією природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

  Указом Президента України від 11 квітня 2019 року № 137 «Про зміну меж національного природного парку «Білобережжя Святослава» до складу Парку включено 136,2 гектара земель запасу, що вилучаються у землекористувача та надаються Парку у постійне користування.

  Парк розташований на території Миколаївського району Миколаївської області.

  1.2. Парк є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

  1.3. Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку, та бланки.

  1.4. Парк віднесено до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля).

  1.5. Парк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про Червону книгу України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», Земельним, Лісовим та Водним кодексами України, міжнародними договорами, іншими нормативно-правовими актами, Проектом організації території Парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів (далі – Проект організації території), а також цим Положенням.

  Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим Парку визначаються у цьому Положенні.

  1.6. Загальна площа Парку становить 35359,34 гектара земель, у тому числі 28860,14 гектара земель, що надаються (у тому числі з вилученням у землекористувачів) Парку в постійне користування, з них 25000 гектарів земель акваторій Дніпро-Бузького лиману, Ягорлицької затоки та прилеглої акваторії Чорного моря навколо Кінбурнського півострова, і 6499,20 гектара земель, які включаються до його складу без вилучення.

  1.7. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об’єктами вилучаються з господарського використання і надаються Парку у постійне користування у порядку, встановленому законодавством.

  До складу територій Парку включаються ділянки землі та водного простору інших землевласників та землекористувачів.

  1.8. Межі Парку встановлюються в натурі (на місцевості) відповідно до законодавства. До встановлення меж Парку його межі визначаються відповідно до Проекту створення Парку.

  1.9. На території Парку у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

  1.10. Місцезнаходження Парку, його юридична та поштова адреса:
  вулиця Лоцманська, 3, м. Очаків, Миколаївська область, 57508.

   

  2.МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

   

  2.1. Парк створено з метою збереження, відтворення і раціонального використання цінних природних та унікальних  комплексів  та  об’єктів степової зони, що мають важливе природоохоронне, рекреаційне і
  культурно-освітнє значення.

  2.2. Основними завданнями діяльності Парку є:

  збереження та відтворення цінних природних та історико-культурних комплексів, степових та лісових об’єктів, збереження ландшафтного та біорізноманіття, насамперед видів тваринного і рослинного світу та природних оселищ, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків;

  створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;

  організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, відтворення окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів, організації та проведення моніторингу ландшафтного та біологічного різноманіття;

  проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

   

  3.УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ

   

  3.1. Управління Парком здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі – адміністрація).

  3.2. Адміністрацію очолює директор, якого Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України призначає на посаду та звільняє з посади у встановленому законодавством порядку, укладає та розриває з ним контракт, приймає рішення щодо його заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

  3.3. Адміністрація Парку розробляє:

  штатний розпис Парку, кошторис і подає їх на затвердження в установленому порядку до Міндовкілля та структуру Парку, яку затверджує його керівник та подає на погодження до Міндовкілля;

  щорічні плани заходів з наукової та науково-технічної діяльності, екологічної освітньо-виховної роботи;

  плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до Міндовкілля.

  3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, екологічних освітньо-виховних, рекреаційних, господарських та інших робіт, визначених Проектом організації  території Парку, адміністрація має право в установленому порядку:

  створювати відповідні структурні підрозділи (відділи, сектори, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні відділення);

  здійснювати будівництво споруд (адміністративних, лабораторних, житлових і господарських), шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, інженерних мереж, пов’язаних з діяльністю Парку;

  надавати платні послуги згідно із законодавством;

  публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом;

  отримувати, передавати та поширювати наукову, науково-технічну інформацію;

  брати участь у судових справах в якості позивача, відповідача, третьої особи, заявника, потерпілого, заінтересованої особи;

  здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.

  До затвердження Проекту організації території проведення зазначених заходів здійснюється відповідно до Проекту створення Парку та цього Положення.

  3.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Парк завдань, у тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, наукової та науково-технічної і рекреаційної діяльності, екологічних освітньо-виховних, рекреаційних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Парком державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об’єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Парку тощо.

  Директор Парку письмово погоджує з Міндовкілля свої відпустки, дні відпочинку та закордонні відрядження, а також інформує Міндовкілля про  відрядження у межах України та невідкладно інформує про свою тимчасову непрацездатність.

  Атестація директора та інших працівників Парку проводиться у порядку, передбаченому законодавством.

  3.6. Повноваження директора Парку:

  здійснює керівництво роботою адміністрації Парку та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

  забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2. розділу 2 «Мета створення і завдання» Положення;

  представляє Парк в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом;

  розпоряджається за погодженням із Міндовкілля коштами та майном Парку у порядку, встановленому законодавством;

  відповідає за результати діяльності перед Міндовкілля;

  видає у межах своєї компетенції накази;

  визначає функціональні обов’язки працівників Парку;

  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  3.7. Директор призначає на посаду та звільняє з дотриманням вимог законодавства заступників директора та уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції за погодженням із Міндовкілля.

  Керівник юридичної служби (юрисконсульт відповідної категорії, який виконує функції юридичної служби в установі) призначається директором за погодженням з керівником юридичної служби Міндовкілля.

  3.8. У разі відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із заступників директора відповідно до розподілу функціональних обов’язків або інший працівник Парку, визначений наказом Міндовкілля.

  3.9. Директор призначає та звільняє з посади наукових, інженерно-технічних та інших працівників Парку з дотриманням вимог законодавства.

  3.10. Для вирішення наукових і науково-технічних проблем у Парку створюється науково-технічна рада (далі – НТР). Положення про НТР і її склад затверджуються Міндовкілля в установленому порядку.

  3.11. Для виконання окремих робіт (надання послуг) директор може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи з ними відповідні цивільно-правові договори у встановленому законодавством порядку.

  3.12. Директор створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації працівників.

  3.13. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників і адміністрації Парку між ними, у відповідності до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

  Повноваження трудового колективу визначаються законодавством.

  3.14. Місцеві органи влади та громадськість сприяють діяльності адміністрації в збереженні та охороні природних комплексів та виконанні поставлених перед нею завдань.

   

  4.СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

   

  4.1. Територія Парку враховується в усіх видах землевпорядної, містобудівної та проектної документації.

  4.2. Функціональне зонування території Парку здійснюється відповідно до Проекту організації території, що затверджується в установленому порядку Міндовкілля.

  4.3. На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі зони:

  заповідна;

  регульованої рекреації;

  стаціонарної рекреації;

  господарська.

  Для кожної зони з урахуванням її природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів і їх особливостей, встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

  4.3.1. На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об’єкти, а саме:

  будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю Парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар’єру над територією заповідної зони та інші види шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

  геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, проведення рубок головного користування, всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев та ліквідація захаращеності, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, насіння, квітів, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводить до порушення природних комплексів;

  мисливство, селекційний відстріл тварин, рибальство, лісокультурні роботи, всі види екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованими засобами, туризм, інтродукція нових видів рослин і тварин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

  влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

  скидання неочищених стічних вод у балки, пониззя, кар’єри тощо, а також у потічки;

  використання природних ресурсів з порушенням законодавства.

  Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні відповідно до Проекту організації території в установленому порядку допускається:

  виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання  змінам природних комплексів Парку внаслідок антропогенного впливу – відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

  здійснення протипожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, що не порушують режиму заповідної зони;

  спорудження у встановленому порядку будівель та інших об’єктів, необхідних для виконання поставлених перед Парком у цій зоні завдань;

  збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

  В разі термінової необхідності за рішенням  НТР Парку на території  заповідної зони можуть проводитись заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, не передбачені Проектом організації території.

  Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів, особливо терміново заходи здійснюються за рішенням адміністрації Парку.

  4.3.2. Зона регульованої рекреації – в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць.

  На території цієї зони забороняється:

  проведення рубок головного користування, прохідних рубок, суцільних санітарних рубок;

  будь-яке будівництво, не пов’язане з діяльністю Парку, у тому числі промислових, господарських та житлових об’єктів;

  розробка корисних копалин, кар’єрів, порушення ґрунтового покриву, промислове рибальство, мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

  проїзд та стоянка автомобільного та гужового транспорту поза дорогами загального користування, крім службового при виконанні своїх обов’язків;

  організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій, які не погоджені адміністрацією Парку;

  розведення вогнищ поза межами відведених для цього місць;

  застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами дикорослих рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування;

  порушення режиму прибережних захисних смуг і водоохоронних зон;

  використання плавзасобів, обладнаних двигунами внутрішнього згоряння, за виключенням плавзасобів, які використовуються Державною екологічною інспекцією України, адміністрацією Парку, рятувальними та іншими службами під час виконання своїх службових обов’язків;

  інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів або зменшити природну екологічну чи рекреаційну цінність території Парку.

  У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку:

  короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць;

  влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок, тимчасових наметових таборів, оглядових майданчиків, інших об’єктів благоустрою, організація природоохоронної пропаганди;

  проведення вибіркових санітарних рубок і заходів, пов’язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об’єктів згідно з Проектом організації  території;

  відлов маток та плідників для відновлення популяцій місцевих видів риб;

  любительське та спортивне рибальство на спеціально відведених ділянках відповідно до вимог законодавства.

  4.3.3. Зона стаціонарної рекреації – призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів Парку.

  У зоні стаціонарної рекреації забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації, в тому числі проведення суцільних санітарних рубок.

  4.3.4. В межах господарської зони забороняються рубки головного користування і проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на Парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комунального призначення Парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, що включені до складу Парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників.

  4.4. На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Парку, в тому числі мисливство.

  4.5. Використання природних ресурсів на території Парку здійснюється  у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Парку під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

  Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку здійснюється на підставі дозволів, виданих Миколаївською обласною державною адміністрацією у межах лімітів, затверджених Міндовкілля.

  Використання водних біоресурсів та пересування плавзасобів у межах території Парку регулюється відповідним режимом, що є невід’ємним додатком   до Проекту організації території.

  4.6. У межах Парку забороняється:

  погіршення стану збереження частини водно-болотного угіддя міжнародного значення «Ягорлицька затока» у межах Парку, території Смарагдової мережі Європи «Кінбурнська коса», середовищ перебування (зростання) видів тваринного  та  рослинного  світу і природних оселищ,  занесених  до  Червоної  книги України та міжнародних Червоних списків;

  у період масового розмноження диких тварин, з 01 квітня по 15 червня проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення раллі та ін. змагань на транспортних засобах);

  забороняється здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів навколо місць гніздування занесених до Червоної книги України хижих птахів;

  розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо).

   

  5.ОХОРОНА ПАРКУ

   

  5.1. Охорона території Парку покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

  5.2. Службу державної охорони Парку (далі – служба держохорони) очолює директор Парку, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

  5.3. Управління службою держохорони здійснює Міндовкілля.

  5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

  забезпечення додержання режиму території та об’єктів Парку;

  попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Парку.

  5.5. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством.

  5.6. Підприємства, організації та установи, розташовані на території Парку та в суміжній зоні, провадять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища і несуть відповідальність за порушення режиму території Парку.

  5.7. Порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Парку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.

  5.8. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Парку, визначаються в установленому законодавством порядку та підлягає компенсації в повному обсязі.

  5.9. Державний контроль за додержанням режиму Парку здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

  5.10. Громадський контроль за додержанням режиму території Парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

   

  6.НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРКУ

   

  6.1. Наукова та науково-технічна діяльність на території Парку проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та використання природних ресурсів та найбільш цінних об’єктів, для забезпечення збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об’єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків, дослідження та збереження історико-культурних цінностей за основними напрямами і в порядку, передбаченому Положенням про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків, затвердженого наказом Мінприроди від 29.10.2015 № 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 за № 1444/27889.

  Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності Парку є здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень функціонування екосистем в умовах заповідних режимів, які включають:

  ведення Літопису природи;

  організацію та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) за станом та динамікою природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;

  інвентаризацію об’єктів флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та ландшафтного різноманіття тощо;

  розроблення наукових рекомендацій (програм, планів дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, до регіональних переліків видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні, та/або до переліків видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов’язаннями, відновлення порушених корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усунення таких чужорідних видів;

  дослідження разом з фахівцями з охорони пам’яток історії та культури історико-культурних цінностей на території Парку для розроблення рекомендацій щодо поліпшення їх збереження;

  підготовку наукових матеріалів та рекомендацій, необхідних для провадження екологічної освітньо-виховної роботи, рекреаційної та інших видів діяльності Парку;

  створення та ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних систем;

  первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

  6.2. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Парку є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків, затвердженою спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів України та Національної академії наук України від 25.11.2002 № 465/430.

  6.3. Парк має право:

  брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

  здійснювати наукову та науково-технічну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Парку;

  формувати фонди наукових матеріалів (поповнення колекційних матеріалів, фенотек, ценотек), обмінюватися експонатами у встановленому порядку.

  6.4. Для організації наукової та науково-технічної діяльності в Парку створюються структурні підрозділи (відділи, сектори, лабораторії).

  6.5. Щорічні плани заходів з наукової та науково-технічної діяльності Парку та звіти про їх виконання розглядаються його НТР та затверджуються директором Парку.

  6.6. Наукові дослідження на території Парку можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи договорів між цими установами та організаціями і адміністрацією Парку.

   

  7.ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОБОТА

   

  7.1. У Парку проводиться екологічна освітньо-виховна робота з метою цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів територій та об’єктів Парку, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Парку шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи за основними напрямами і з використанням форм діяльності, визначених у Положенні про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду, затвердженому наказом Мінприроди від 26.10.2015 № 399, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1414/27859.

  7.2. Парк у сфері екологічної освітньо-виховної роботи співпрацює з усіма верствами населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, насамперед з дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами, ЗМІ.

  7.3. Для організації екологічної освітньо-виховної роботи в Парку створюється структурний підрозділ.

  7.4. Щорічні плани заходів та звіти з екологічної освітньо-виховної роботи Парку розглядаються його науково-технічною радою та затверджуються директором Парку.

   

  8.РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  8.1. Рекреаційна діяльність на території Парку здійснюється з метою створення умов для загальнооздоровчого та культурно-пізнавального відпочинку, оздоровлення та туризму в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів для відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини з урахуванням Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Мінприроди від 22.06.2009 № 330, зареєстрованим в Мін’юсті 22.07.2009 за № 679/16695.

  8.2. Основними напрямами рекреаційної діяльності на території Парку є:

  створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;

  забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство тощо;

  обґрунтування і встановлення допустимих антропогенних (рекреаційних) навантажень на території та об’єкти природно-заповідного фонду України;

  організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання.

  8.3. Для організації рекреаційної діяльності в Парку створюється структурний підрозділ.

  8.4. Планування рекреаційної діяльності в Парку проводиться в рамках розроблення щорічних планів природоохоронних заходів Парку.

  8.5. Суб’єкти рекреаційної діяльності незалежно від форми власності і підпорядкування здійснюють рекреаційну діяльність на території Парку відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища на підставі договорів з адміністрацією Парку.

   

  9.Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

   

  9.1. Фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням Парку здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

  9.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
  від 28.12.2000 № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду», є власними коштами Парку і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об’єктів Парку і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням відповідно до кошторису, затвердженого Міндовкілля в установленому порядку.

  9.3. Матеріально-технічне забезпечення Парку здійснюється у встановленому законодавством порядку.

  9.4. Адміністрація Парку може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку.

  9.5. Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої діяльності здійснюється згідно з планом природоохоронних заходів, що затверджується Міндовкілля.

  9.6. Парк може подавати в установленому порядку запити про виділення коштів для здійснення природоохоронних заходів.

   

  10.МАЙНО

   

  10.1. Майно Парку складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Парку.

  10.2. Майно Парку є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Парк володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном за погодженням з Міндовкілля, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

  10.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

  10.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Парком тільки в порядку, передбаченому законодавством.

  10.5. Джерелами формування майна Парку є бюджетні асигнування, кошти спеціального фонду, благодійні внески, пожертвування організацій, установ, громадян та інші надходження, не заборонені законодавством.

  10.6. Парк має право за погодженням з Міндовкілля здавати в установленому порядку в оренду державне майно, яке не використовується в природоохоронних, наукових і виробничих цілях, на вигідних для Парку умовах.

  10.7. Збитки, заподіяні Парку внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.

   

  11.Звітність і контроль за діяльністю

   

  11.1. Парк веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, квартальну, фінансову річну та статистичну звітність і подає її в установленому порядку.

  11.2. Директор та головний бухгалтер Парку несуть персональну відповідальність відповідно до законодавства за правильність та достовірність  бухгалтерського та оперативного обліку, періодичної, квартальної, річної  фінансової та статистичної звітності, а також за збереження фінансової документації.

  11.3. Парк звітує про свою діяльність перед Міндовкілля та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

  11.4. Міндовкілля здійснює контроль за діяльністю Парку у порядку визначеному законодавством.

   

  12.ВЗАЄМОДІЯ З ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ – ПІДПРИЄМЦЯМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

   

  12.1. Парк взаємодіє з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами – підприємцями у відповідності з національним законодавством і міжнародними договорами.

  12.2. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також фізичні особи – підприємці, які розташовані на території Парку (далі – суб’єкти господарювання), здійснюють господарську діяльність на території Парку згідно з законодавством, Проектом організації території, а також цим Положенням.

  12.3. З суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Парку, адміністрацією укладаються цивільно-правові та/або господарські договори/угоди.

  12.4. Заінтересовані суб’єкти господарювання здійснюють обов’язкове екологічне страхування відповідальності з метою компенсації шкоди, заподіяної на території Парку внаслідок стихійних природних явищ чи промислових аварій і катастроф.

  12.5. Для координації діяльності з питань використання природних комплексів та об’єктів підприємствами, установами та організаціями, у межах території Парку, адміністрація Парку може створювати координаційну раду із представників місцевих органів виконавчої влади та керівників цих підприємств, установ та організацій.

   

  13.МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  13.1. Парк може брати участь у міжнародному співробітництві у сфері збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, особливо видів тваринного і рослинного світу та природних оселищ, занесених до міжнародних Червоних списків.

  13.2. Парк зобов’язаний забезпечувати належне збереження цінностей частини водно-болотного угіддя міжнародного значення «Ягорлицька затока» у межах Парку, території Смарагдової мережі Європи «Кінбурнська коса».

  13.3. Парк може брати участь у розробці та участі в реалізації міжнародних наукових та інших програм і проектів, обміні науковою інформацією, підвищенні кваліфікації співробітників Парку, входити до складу міжнародних природоохоронних асоціацій, об’єднань, організацій тощо.

   

  14.Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку

   

  14.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Парку проводиться відповідно до законодавства.

  15.РИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ПАРКУ

   

  15.1. Припинення діяльності Парку проводиться в установленому  законодавством порядку.

  15.2. Ліквідація адміністрації Парку здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

   

   

  Директор Департаменту

  природно-заповідного фонду                                        Едуард АРУСТАМЯН

   

  Комментарии закрыты.